แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในหัวข้อ “รู้ตน รู้คน สร้างผลงาน” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้บุคลากรทางการศึกษา รู้ความเป็นตัวตนของตนเอง เข้าใจตนเอง และรู้จักตัวตนของเพื่อนร่วมงาน มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และ เขต 2 คลิกชมภาพเพิ่มเติม