โครงการการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ในหัวข้อ “รู้ตน รู้คน สร้างผลงาน” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้บุคลากรทางการศึกษา รู้ความเป็นตัวตนของตนเอง เข้าใจตนเอง และรู้จักตัวตนของเพื่อนร่วมงาน มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม