ศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สพป.เลย เขต 3

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ ศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานการอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม