ตรวจราชการติดตามและนิเทศโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (เวลา 10.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามและนิเทศโรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านนโยบายอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT นโยบายการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านลำนารวย โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ และโรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ เขตอำเภอวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม