ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่จะทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษร่วมกับอาสาสมัคร (Co-teacher) ของสถานศึกษา

วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย นายปัณณธร บัวอุบล รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ( Peace Corps of United States of America /Thailand ) โดย คุณชัชญา วัฒนา ผู้อำนวยการโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนา-Teacher Empowerment for Student Success Project (TESS) ดำเนินการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูที่จะทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษร่วมกับอาสาสมัคร (Co-teacher) ของสถานศึกษาที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของอาสาสมัครอเมริกันรุ่น 132 (ปีการศึกษา 2563) ได้แก่โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา และโรงเรียนบ้านซับน้อย รวมทั้งผู้แทนจากอบต.กันจุ ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนา-Youth in Development project (YinD) พร้อมทั้งลงพื้นที่สังเกตการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกชมภาพเพิ่มเติม