ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

เพื่อผลประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองการนับหน่วยกิตในระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ของผู้สมัคร กรณี วุฒิ หรือวิชาเอกของผู้สมัครสอบแตกต่างจากคุณวุฒิหรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcriptเป็นรายวิชาว่ารายวิชาใดที่ผู้สมัครได้ศึกษา มีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร