โครงการอบรมคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร – ค่ายพุทธธรรม”

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานเปิด โครงการอบรมคุณธรรม “ค่ายพุทธบุตร – ค่ายพุทธธรรม” เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ – สระแก้ว มีนักเรียนและครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษา เข้าร่วมอบรม จำนวน 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 230 คน โดยมี พระวิทยากรจากเครือข่ายกล้านำคุณธรรม จังหวัดนครสวรรค์ มาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญ วัดสิริรัตนาราม (วัดลำตะคร้อ) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม