ดำเนินการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ DLTV

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการศึกษาโดยใช้ DLTV โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พบปะและให้กำลังใจคณะกรรมการที่ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม