อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “กิจกรรมการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”

เมื่อวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายปัณณธร บัวอุบล รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “กิจกรรมการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี คุณไกรศักดิ์ กาญจนเกรียงไกร บริษัทหนังหนา สตูดิโอ จำกัด เป็นวิทยากร มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 150 คนเข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม