ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการ “ประเมินสถานศึกษาพอเพียงเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561” ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม