ประชาสัมพันธ์บัญชีนวตกรรมไทย

ประชาสัมพันธ์บัญชีนวตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการวัตกรรมไทย จังหวัดเพชรบูรณ์  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม