นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 เพื่อนิเทศติดตามด้านกายภาพ การจัดสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ ความพร้อมด้านบุคลากร การเตรียมการสอนให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน และเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม