ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2562 (เวลา 08.30-16.30 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) รุ่นที่1 ผู้บริหารและครูวิชาการ อำเภอวิเชียรบุรี – อำเภอศรีเทพ และ รุ่นที่ 2 อำเภอหนองไผ่ – อำเภอบึงสามพัน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม