ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (เวลา 14.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม