อบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการต่อต้านการทุจริต รุ่น 2

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการต่อต้านการทุจริต โดยมี ท่าน ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากร ดำเนินการอบรม 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 189 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 34 คน รวม 223 คน และรุ่นที่ 2 ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต จำนวน 189 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 34 คน รวม 223 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชทภาพเพิ่มเติม

Read moreอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการต่อต้านการทุจริต รุ่น 2

อบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการต่อต้านการทุจริต รุ่น 1

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการต่อต้านการทุจริต โดยมี ท่าน ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากร ดำเนินการอบรม 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 รุ่นที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 189 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 34 คน รวม 223 คน และรุ่นที่ 2 ครูผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนสุจริต จำนวน 189 คน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 34 คน รวม 223 คน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreอบรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมการต่อต้านการทุจริต รุ่น 1

ประชาสัมพันธ์บัญชีนวตกรรมไทย

ประชาสัมพันธ์บัญชีนวตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ ผลงาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการวัตกรรมไทย จังหวัดเพชรบูรณ์  คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 เพื่อนิเทศติดตามด้านกายภาพ การจัดสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ ความพร้อมด้านบุคลากร การเตรียมการสอนให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน และเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRANING) ปีการศึกษา 2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ศึกษานิเทศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่จัดการเรียนการสอน DLTE ร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRANING) ปีการศึกษา 2562 โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นประธานการอบรม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV TELETRANING) ปีการศึกษา 2562

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 2562 (เวลา 08.00-09.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 20/2562