ประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 1 เมษายน 2562 (เวลา 09.00 น.-12.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นางสุนันท์ บัวเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 22 ศูนย์ และผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ จำนวนทั้งสิ้น 44 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3