ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

วันที่ 29 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00 น.-12.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นางวิลัยภรณ์  ปิ่นทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการครูแกนนำโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV เพื่อให้ครูแกนนำมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3