ประชุมการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 (เวลา 09.30 น. – 12.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นประธานประชุมการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้มีผู้รับผิดชอบหลักตามองค์ประกอบแต่ละตัวชี้วัด ณ ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3