อบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดยมี ดร.เอกชัย  จันทา และ ดร.วิทยา  เกศาอาจ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3