ประชุมปฏิบัติการครูแกนนำโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

วันที่ 29 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00 น.-12.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายปัณณธร บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย นางวิลัยภรณ์  ปิ่นทะวงค์ ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุมปฏิบัติการครูแกนนำโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV เพื่อให้ครูแกนนำมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมปฏิบัติการครูแกนนำโครงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และการนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

ประชุมการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562 (เวลา 09.30 น. – 12.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  เป็นประธานประชุมการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้มีผู้รับผิดชอบหลักตามองค์ประกอบแต่ละตัวชี้วัด ณ ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 27 มีนาคม 2562 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้แทนกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ณ ห้อง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 13/2562 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตรวจรับพัสดุ โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตรวจรับพัสดุ โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการตรวจรับพัสดุ โครงการซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปี 2562

การลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

วันที่ 22 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00 น. – 12.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ดำเนินการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อพิจารณาการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 21 มีนาคม 2562 (เวลา 10.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อพิจารณาการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อพิจารณาการรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2562 และประชุมเจ้าหน้าที่

วันที่ 20 มีนาคม 2562 (เวลา 08.00 น.-10.50 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเสวนาสภากาแฟและร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2562 และประชุมเจ้าหน้าที่