ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ประธานสนามสอบ กรรมการคุมสอบ และคณะกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 480 คน แบ่งเป็นภาคเช้าอำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพัน ภาคบ่าย อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3