เชิญชวนเข้าร่วมมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑-๔

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ ๑-๔ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมมหกรรมไม้มีค่า