ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00-16.30น.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 189  โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 21 โรงเรียน ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3