ประชุมผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 13.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมประชุมผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียน) เพื่อส่งเสริมให้ทุกโรงเรียน มีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เสมอภาค และสนับสนุนให้เด็กก่อนประถมศึกษา เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยมี ผู้รับผิดชอบงานรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 190 แห่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3