ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และระดับชั้นปริญญาโท หลักสูตร ๒ ปริญญา ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒