ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-net ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้กำลังใจคณะกรรมการ ครู และนักเรียน ทุกสนามสอบได้ดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านท่าด้วง, โรงเรียนบ้านกลาง, โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา, โรงเรียนบ้านกองทูล (พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร), โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ และโรงเรียนบ้านไร่เหนือ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์