ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตามประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  ลงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น บัดนี้ การดำเนินการใน ภาค ก ความรู้และความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่โดยการสอบข้อเขียน  ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ข ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ และภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เรียงตามลำดับเลขประจำตัวสอบ ตามรายละเอียดดังแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก