อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ (Smart Office)

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 (เวลา 9.00 น.- 16.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ (Smart Office) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนและประหยัดกระดาษ โดยมี เจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มนโยบายและแผน (เดิม)