วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 16 มกราคม 2562 (เวลา 08.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์และธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมี นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์