ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.30-12.00 น.) นายสันติชัยบัวทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3