กิจกรรม 5ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 (เวลา 13.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5ส. และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคี โดยมี นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวคำรายงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3