ประชุมผ่านระบบ Teleconference “ติดตามตรวจสอบ” การดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษาฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 (เวลา 10.00 น.-11.00 น.) ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference เพื่อรับทราบการดำเนินโครงการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีกำหนดการติดตามเชิงประจักษ์ ในระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3