ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 (เวลา 08.30 -12.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2561 นำกล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3