ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 08.30 น.) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางสาวกิ่งกาญจน์  ยศปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3