ประชุมพิจารณาจัดตั้ง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้ง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3