โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร อาคารเรียน สปช.105 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ,อาคารเรียน สปช.103 ขนาด 3 ห้องเรียนและลานกีฬาอเนกประสงค์

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ให้ดาวโหลดแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง รายละเอียดดังแนบ

  1. อาคารเรียน สปช.105 ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน
  2. อาคารเรียน สปช.103 ขนาด 3 ห้องเรียน
  3. ลานกีฬาอเนกประสงค์