“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2561 ทาง VDO CONFERENCE

วันที่ 12 กันยายน 2561 (เวลา 08.00 น. – 10.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2561 ทาง VDO CONFERENCE

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางสาวอารยา  ทานิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น” รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ จำนวน 50 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561 โดยมี นายปัญญธร  บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

แจ้งรหัสงบประมาณและแหล่งข้อเงิน ค่าซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD) และค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

แจ้งรหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน

ค่าซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD)   อ้างถึงหนังสือ ศธ 04108/3520

รหัสงประมาณ   2000434002110ค15

แหล่งของเงิน   6111310

ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม   อ้างถึงหนังสือ  ศธ 04108/3519

รหัสงประมาณ   2000429047000000

แหล่งของเงิน    6111220

แก้ไขเอกสาร โครงการโรงเรียนต้นแบบ สหกรณ์โรงเรียน

แก้ไขเอกสาร  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายใน  วันที่  9  กันยายน  2561  ในเวลาราชการ

โครงการโรงเรียนต้นแบบ สหกรณ์โรงเรียน 

  1. โรงเรียนบ้านเนินถาวร  

แก้ไขเอกสาร ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลาราชการ ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

แก้ไขเอกสาร  ภายในวันที่  5  กันยายน  2561 เวลาราชการ  ณ  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ค่าวัสดุการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก (ใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

  1. โรงเรียนบ้านรังย้อย
  2. โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์
  3. โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
  4. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ค่าวัสดุโครงการโรงเรียนสุจริต

  1. โรงเรียนบ้านโคกปรือ
  2. โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง
  3. โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี

ค่าพาหนะรับ – ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

  1. โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์