แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561