โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางสาวอารยา  ทานิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อภาพยนตร์สั้น” รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ จำนวน 50 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2561 โดยมี นายปัญญธร  บัวอุบล ศึกษานิเทศก์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3