ประชุมเครือข่ายสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.30 o. -11.30 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายวีระพล  แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเครือข่ายสถานศึกษาที่มีสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษา งบประมาณแลกเป้าความสำเร็จ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3