โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 น. – 16.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถอดประสบการณ์จากการบริหารสถานศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากคณะกรรมการพี่เลี้ยง คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลและประสบการณ์ตรงจากการบริหารสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เรียนรู้วิธีการบริหารสถานศึกษา นำมาปรับใช้กับสถานศึกษาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3