ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายวีระพล แก้วคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การนำข้อมูลระบบ NISPA และ ระบบ CATAS การทบทวนและการตรวจสอบการรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (รุ่นที่ 1) ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3