ประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบการประเมินการอ่าน เขียนและคิด

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูล ศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำกรอบการประเมินการอ่าน เขียนและคิดคำนวณได้100% ปีการศึกษา 2561 ของเขตพื้นที่การศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3