โรงเรียนคุณธรรม สพฐ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 (เวลา 13.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรมในโรงเรียน ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์