ส่งมอบอาคารโรงอาหารอานิโนะโมะโต๊ะ

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอานิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเด็กไทยในด้านโภชนาการและสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร ด้วยการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ อีกทั้งส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีของเด็กไทย อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านอื่นๆ และช่วยให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็งตลอดไปในอนาคต ซึ่งนับเป็นโรงอาหารลำดับที่ 72 ของโครงการ โดยมี นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กล่าวส่งมอบอาคาร ณ โรงเรียนบ้านปากตก ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์