สภากาแฟสร้างความคุ้นเคยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (เวลา 06.30 – 08.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมสภากาแฟสร้างความคุ้นเคยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์