ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปยังบุคลากรในสังกัด ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สามารถสอบถามรายละเอียดดดยตรงได้ที่ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครอง