Zero waste school

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายวีระพล  แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมครูผู้รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) การศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนในอนาคต และที่สำคัญที่สุดเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ รีไซเคิล และรณรงค์การรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี  นายพิชญ บุญญาสุ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในภาคเช้า ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3