ประชุม ก.ต.ป.น.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบูรณ์เขต 3 การประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. ) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3