วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ที่ผ่านมาองค์การลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดงานเทศกาลประจำปีของลูกหลานเขตปทุมธานี การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 “โรงพยาบาลศรีสะเกษ” ผู้ชนะเลิศการประกวดประจำปี 2561 ระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ประเ และพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ชิรากร้าโซลาร์เซลล์ของชาโต กรุงเทพมหานคร (ภาพ : ข่าวในพระราชสำนัก สํานักข่าวไทย TNAMCOT และครูภูมินิวัฒน์ ปานอินทร์ / ข่าว : จุฑารัตน์ ศรีเอี่ยม งานประชาสัมพันธ์)